KALENDÁŘ     ·       +420 571 116 811

GDPR

11. 9. 2021

GDPR

Pověřenec GDPR SŠZePř Rožnov

 

Jméno a příjmení: PaedDr. Lenka Doubková

Doručovací adresa: Pověřenec GDPR, SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Telefon, e-mail:  tel. 571 654 390; poverenec@szesro.cz

Zástupce pověřence GDPR SŠZePř Rožnov:

 

 

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm 756 61 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem.

Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

V rámci zajišťování svých činností provádí Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 • Přijímací řízení do prvního ročníku SŠ,

 • zajištění středního vzděláváni,

 • zajištění odborného výcviku, učební a odborné praxe,

 • zajištění odborného vzdělávání,

 • ukončení středního vzdělávání maturitní zkouškou,

 • ukončení středního vzdělávání závěrečnou zkouškou,

 • zajištění odborného vzdělávání ukončeného zkouškou,

 • další vzdělávání pedagogických pracovníků,

 • zajištění školního stravování,

 • zajištění školního ubytování,

 • zajištění realizace protiepidemiologických nařízení (včetně testování).

 

Informace o zpracování osobních údajů:

 

Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.

 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.

 

Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

 

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 

Máte právo:

 • Požadovat umožnění přístupu k osobním údajům žáka (zákonného zástupce),

 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u příspěvkové organizace jsou nepřesné),

 • požadovat vymazání osobních údajů žáka (zákonného zástupce), popř. požadovat omezení jejich zpracování,

 • podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

Doručovací adresa: Pověřenec GDPR, SŠZePř Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Telefon, e-mail:  tel. 571 654 390; poverenec@szesro.cz

 


 

Kontakty dozorový orgán

 

Úřad pro ochranu osobních údajů 
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Telefon a e-mail: 234 665 125, posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n
 


Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

 

Obsah nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680

 

Obsah směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680

 

 

Informace o všech Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů a způsobech jejich uplatnění naleznete zde.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY