KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Omlouvání absencí

24. 1. 2017

Omlouvání absencí

Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti.


Nemůže-li se žák  zúčastnit vyučování  nebo činností  pořádaných  školou z důvodů  předem známých, předloží třídnímu učiteli žádost o uvolnění. O uvolnění nezletilého žáka žádá jeho zákonný zástupce. O uvolnění delším než 2 dny rozhoduje ředitel školy.

 

Potřebuje-li nezletilý žák, na základě písemného požadavku rodičů nebo vychovatelů u ubytovaných žáků z vážných důvodů uvolnění během dne, případně odchází-li k lékaři, omluví se třídnímu učiteli a učiteli vyučující hodiny, z které odchází. Není-li třídní učitel přítomen, omluví se zástupci třídního, pedagogickému zástupci nebo řediteli. Zletilý žák vznáší požadavky na uvolnění osobně a omlouvá se stejným způsobem jako nezletilí.
 
Po skončení absence je žák neprodleně povinen předložit třídnímu učiteli omluvenku, v níž uvede důvod nepřítomnosti. V případě nezletilého žáka musí být omluvenka podepsána jeho zákonným zástupcem nebo příslušným vychovatelem, je-li ubytován na domově mládeže.

 

Nepřítomnost žáka pro nemoc do 5 dnů lze omluvit potvrzením zákonného zástupce, popřípadě vychovatele. Opakuje-li se krátkodobá nepřítomnost častěji, může třídní učitel vyžadovat lékařské potvrzení. Trvá-li nepřítomnost déle než 5 dnů, je nutno předložit potvrzení ošetřujícího lékaře (v omluvném listě a pod.).

 

Onemocní-li žák nebo se dostane do styku s infekční chorobou, oznámí to žák, u nezletilého jeho zákonný zástupce, neprodleně řediteli školy. Takový žák se může zúčastnit vyučování jen po rozhodnutí příslušného ošetřujícího lékaře.

 

Při naplnění podmínek může být absence hodnocena jako neomluvená.

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

KONTAKTUJTE NÁS