KALENDÁŘ     ·       +420 571 116 811

Omlouvání absencí

24. 1. 2017

Omlouvání absencí

Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti.


Nemůže-li se žák  zúčastnit vyučování  nebo činností  pořádaných  školou z důvodů  předem známých, předloží třídnímu učiteli žádost o uvolnění. O uvolnění nezletilého žáka žádá jeho zákonný zástupce. O uvolnění delším než 2 dny rozhoduje ředitel školy.

 

Potřebuje-li nezletilý žák, na základě písemného požadavku rodičů nebo vychovatelů u ubytovaných žáků z vážných důvodů uvolnění během dne, případně odchází-li k lékaři, omluví se třídnímu učiteli a učiteli vyučující hodiny, z které odchází. Není-li třídní učitel přítomen, omluví se zástupci třídního, pedagogickému zástupci nebo řediteli. Zletilý žák vznáší požadavky na uvolnění osobně a omlouvá se stejným způsobem jako nezletilí.
 
Po skončení absence je žák neprodleně povinen předložit třídnímu učiteli omluvenku, v níž uvede důvod nepřítomnosti. V případě nezletilého žáka musí být omluvenka podepsána jeho zákonným zástupcem nebo příslušným vychovatelem, je-li ubytován na domově mládeže.

 

Nepřítomnost žáka pro nemoc do 5 dnů lze omluvit potvrzením zákonného zástupce, popřípadě vychovatele. Opakuje-li se krátkodobá nepřítomnost častěji, může třídní učitel vyžadovat lékařské potvrzení. Trvá-li nepřítomnost déle než 5 dnů, je nutno předložit potvrzení ošetřujícího lékaře (v omluvném listě a pod.).

 

Onemocní-li žák nebo se dostane do styku s infekční chorobou, oznámí to žák, u nezletilého jeho zákonný zástupce, neprodleně řediteli školy. Takový žák se může zúčastnit vyučování jen po rozhodnutí příslušného ošetřujícího lékaře.

 

Při naplnění podmínek může být absence hodnocena jako neomluvená.

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY