KALENDÁŘ     ·       +420 571 116 811

Povinné informace

16. 10. 2023

Povinné informace


Informace (struktura dle vyhlášky č. 442/2006 ve znění vyhlášky č. 416/2008):

 

1. Název

 

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm


2. Důvod a způsob založení

 

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy, zajištění stravování a ubytování. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: Střední škola, Školní jídelna, Domov mládeže, Školní hospodářství. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

 

Právní forma: příspěvková organizace.
Právnická osoba zřízená na dobu neurčitou.
Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín (http://www.kr-zlinsky.cz)

Složení školské rady

Jednací řád školské rady


3. Organizační struktura     

 

Zařízení:


– IZO 000843547, Střední škola
– IZO 110022891, Domov mládeže
– IZO 103008381, Školní jídelna
– IZO 110500601, Školní hospodářství

 

Organizační schéma školy: zde

 

4. Kontaktní spojení     

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa:


nábř. Dukelských hrdinů 570
Rožnov pod Radhoštěm 756 61

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je vždy shodná s poštovní adresou.

 

4.3 Úřední hodiny:


Střední škola: Po–Pá 7:00 – 12:00 a 12:30 – 15:00
Školní jídelna: Po–Pá 11:00 – 13:00
Domov mládeže: Po–Čt 7:00 – 8:00 a 11:00 – 22:00
Pá 6:00 – 8:00 a 11:30 – 15:00

 

4.4 Telefonní čísla:


Střední škola: 571 116 811
Školní jídelna: mobil 723 467 401
Domov mládeže: 571 651 248, mobil 737 089 210

 

4.5 Čísla faxu:


Střední škola – 571 116 811, 571 654 392

 

4.6 Adresa internetových stránek školy:

 

www.szesro.cz

 

4.7 Adresa e-podatelny:

 

ID:  9e9xkv8

 

4.8 Další elektronické adresy:


Střední škola: info@szesro.cz
Pedagogický zástupce: kulistakova.p@szesro.cz
Vedoucí školní jídelny: besedova@szesro.cz
Vedoucí školního hospodářství:
Domov mládeže: filip@szesro.cz

 

5. Případné platby    0

 

6. IČ   00843547
 

7. DIČ  CZ00843547 - pouze pro doplňkovou činnost

 

8. Dokumenty   

 

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

 

Učební plány pro studijní obory:

Agropodnikání
Ekologie a životní prostředí


Učební plány pro učební obor:

Zemědělec Farmář

Včelař

 

Školní vzdělávací programy pro všechny vyučované obory jsou k dispozici v elektronické podobě na sekretariátu školy.
Plán strategie prevence rizikového chování pro studijní obory: zde

 

8.2 Rozpočet

 

2. upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizzace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.)

 

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

 

Rozpočet na rok 2023 a třednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem 

 

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

 

2. upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.)

 

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

 

Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

 

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

 

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

 

2. upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31.12.)

 

Upravený rozpočet na rok 2020 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

 

Návrh rozpočtu 2021 a návrh rozpočtového výhledu 2022 - 2023

 

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

 

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

 

 

 

9. Žádosti o informace


U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

 

a) ústně


Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.
Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti na sekretariátu školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.

 

b) e-mailem


Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování a žádost zašle na adresu info@szesro.cz. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

 

c) písemně na adresu


nábř. Dukelských hrdinů 570
Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

 

10. Příjem žádostí     

 

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím sekretariátu ředitele školy (nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm 756 61) a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

 

11. Opravné prostředky     

 

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitelky školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.

 

Adresa:
Školský odbor Krajského úřadu Zlínského kraje
třída Tomáše Bati 22
Zlín 760 01

 

Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitelky školy, proti němuž je opravný prostředek podáván.

 

12. Formuláře     

 

Přihláška ke studiu: zde
Vzor žádosti pro žáky: zde

 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací     

 

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve středních školách:

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/201

 

14. Předpisy     

 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy:


http://www.zkola.cz/zkedu/management/prehledskolskychpredpisu/default.aspx
http://www.msmt.cz/dokumenty

 

14. 2 Vydané právní předpisy


Školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání: zde
Vnitřní řád školní jídelny: zde

 

Uvedené předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné na adrese:
nábř. Dukelských hrdinů 570
Rožnov pod Radhoštěm 756 61
v úředních hodinách: Po–Pá 7:00 – 15:00

 

15. Úhrady za poskytování informací     

 

15.1 Sazebník úhrad zaposkytování informací:
Pořízení kopie informace na papír: 1 strana A4 černobíle: 2 Kč


15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad zaposkytnutí informací


16. Licenční smlouvy     

 

16.1 Vzory licenčních smluv


16.2 Výhradní licence

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.   

V uplynulém období nebyly žádné požadavky na informace

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY