KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Přijímací řízení

6. 3. 2021

Přijímací řízení

Změna v přijímacím řízení oboru Ekologie

 

Protože byly splněny obě stanovené podmínky, rozhodl ředitel školy, že u oboru Ekologie jednotná přijímací zkouška odpadá.  Dokument vydaný ředitelem školy naleznete zde.

 

Pro všechny řádně přihlášené uchazeče oboru Ekologie z toho plyne, že budou přijímáni ke studiu od 28. 4. 2021. Seznam přijatých uchazečů může být zveřejněn až po 28. dubnu. 

 

Do 10 dnů po tomto datu je pak nutné doručit do školy zápisový lístek.

 

 

Přijímací řízení u oboru Agropodnikání proběhne beze změn, tj. žáci jednotnou zkoušku konají.

 


Vypsání 1.kola přijímacího řízení - informace o otevíraných studijních oborech, kritériích přijímacího řízení, počtech přijímaných uchazečů, termínech jednotné přijímací zkoušky naleznete zde.

 

Uchazeči o studium oboru Zemědělec – farmář přijímací zkoušku nekonají.

 

U oborů Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí je předepsaná jednotná přijímací zkouška.

V případě, že počet uchazečů o studium bude menší nebo roven počtu přijímaných žáků, také u těchto dvou oborů jednotná přijímací zkouška odpadá a všichni řádně přihlášení uchazeči budou přijati ke studiu.

 


Přihlášku ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné podat do 1. března 2021. Lze ji zaslat poštou nebo doručit osobně do kanceláře školy.

 

Přihláška musí být podána na předepsaném formuláři, který naleznete např. zde. Formulář musí být řádně vyplněn, tj. musí obsahovat potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče.

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou dodat také Doporučení školského poradenského zařízení.

Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky pro jednotnou zkoušku neupravují.

 

 


  

Pro další informace volejte 571 654 390 nebo nás kontaktujte e-mailem info info@szesro.cz.

 


 


  

Přihláška ke studiu – formulář platný k 5. 1. 2021

  


 

 

Školský zákon “ znění účinné od 1. 1. 2021

 

Vyhláška 272016 Sb. “ znění účinné od 7. 5. 2020

 

Vyhláška 3532016 Sb. “ znění účinné od 1. 1. 2021

 

Opatření MŠMT – úprava přijímacího řízení pro rok 2021/22

 

Informace GDPR k přijímacímu řízení

 

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY