KALENDÁŘ     ·       +420 571 116 811

Přijímací řízení

30. 6. 2023

Přijímací řízení

Přihlášku ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné podat do 1. března 2024. Lze ji zaslat poštou nebo doručit osobně do kanceláře školy.

 

Přihláška musí být podána na předepsaném formuláři, který naleznete např. zde. Formulář musí být řádně vyplněn, tj. musí obsahovat potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče.

 

Uchazeči o studium oborů Agropodnikání a Ekologie musí vykonat jednotnou přijímací zkoušku.

 

Uchazeči o studium oboru Zemědělec - farmář přijímací zkoušku nekonají.

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou dodat také Doporučení školského poradenského zařízení.

 

 


  

Pro další informace volejte 571 654 390 nebo nás kontaktujte e-mailem info info@szesro.cz.

 


  

Přihláška ke studiu – formulář platný k 1. 1. 2022

  


 

Žádost o odvolání proti nepřijetí ke studiu

 


  

Školský zákon “ znění účinné od 27. 2. 2021

 

Vyhláška 272016 Sb. “ znění účinné od 1. 1. 2021

 

Vyhláška 3532016 Sb. “ znění účinné od 1. 9. 2021

 

Informace GDPR k přijímacímu řízení

 

 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY