KALENDÁŘ     ·       +420 571 654 390-1

Informace k zahájení školního roku

31. 8. 2021

Informace k zahájení školního roku

 

Organizačně hygienické pokyny k zahájení výuky ve školním roce 2021/22

 

Na základě nařízení MZ ČR, pokynů KHS Zlínského kraje a doporučení MŠMT budou v  souvislosti se zahájením nového školního roku na naší škole realizovaná následující opatření.

 

 

Vstup žáka do areálu školy

Žák, který vykazuje nebo pociťuje příznaky onemocnění, do areálu školy nevstupuje, svoji nepřítomnost sdělí telefonicky.

Žák je při vstupu povinen dodržovat zásady hygieny rukou a při pohybu ve společných prostorách školy používat ochranu dýchacích cest (respirátor třídy 2).

 

 

Výuka

Výuka bude zahájena prezenční formou, tj. žáci budou fyzicky přítomni ve škole.
V prvních dvou týdnech proběhne preventivní testování. Budou použity neinvazivní antigenní testy, odběr vzorku si provede žák.
Termíny testování jsou stanoveny na 1. září, 6. září a 9. září. Pokud žák nebude přítomen testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

 

Testování se neúčastní žáci, kteří splní a doloží jednu z následujících podmínek:

 • žák je 14 dnů po plně dokončeném očkování,

 • žák nepřekročil dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19,

 • žák předloží negativní výsledek testu provedeného v akreditovaném odběrovém místě.

 

Pokud se žák testování nepodrobí, bude se prezenční výuky účastnit za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, tj. např.:

 • žák má povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve společných prostorách školy, ve třídě při výuce a rovněž ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet vzdálenost 1,5 m od další osoby,

 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech,

 • nesmí použít sprchy a převléká se s odstupem od ostatních osob,

 • nesmí zpívat,

 • smí používat pouze určené hygienické zařízení,

 • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu, a musí dodržet 1,5 m vzdálenost od jiných osob.

 

 

Stravování

Vstup do jídelny je umožněn pouze zdravým osobám, tj. osoby v izolaci nebo nařízené karanténě si nesmí obědy ani samy vyzvedávat.

Při pohybu po jídelně je povinná ochrana dýchacích cest, při konzumaci se respirátor odkládá.

Strávníci jsou povinní dodržovat zásady hygieny rukou před odběrem stravy, používat pouze vyčleněné prostory, dodržovat předepsané vzdálenosti a nařízení (1,5 m; maximálně 6 strávníků u stolu).

 

 

Ubytování v DM

Bezprostředně po příjezdu a před nástupem k ubytování si žáci provedou v budově DM antigenní test.

Ve všech společných prostorách jsou povinní používat ochranu dýchacích cest, na pokojích není nošení respirátorů povinné.

 

 

Praktické vyučování

Žáci jsou povinni dodržovat a řídit se všemi pravidly provozu organizací, na jejichž pracovištích vykonávají odbornou praxi nebo odborný výcvik.

 

 

Postup při podezření na onemocnění žáka Covidem 19

Pokud nastane podezření na onemocnění žáka Covidem 19 a příznaky budou patrné:

 • při příchodu žáka do školyzletilý žák nebo nezletilý žák v doprovodu zákonného zástupce nebude vpuštěn do areálu školy,

 • při příchodu žáka do školynezletilý žák bez doprovodu zákonného zástupce bude umístěn v izolační místnosti a zákonní zástupci budou informováni o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy,

 • až v průběhu přítomnosti žáka ve škole – žák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest. Zletilý žák v nejkratším možném čase opustí areál školy. Nezletilý žák bude umístěn v izolační místnosti a neprodleně budou informování jeho zákonní zástupci,

Izolační místnost je umístěna u hlavního vstupu do školy.

V případě podezření škola informuje zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

V Rožnově p. R., 24. 8. 2021                                                Ing. Jaroslav Mandula

ředitel školy 

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY